MỤC TIÊU : 210.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 216.155.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 130.000.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 300.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 362.624.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 219.065.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 2.592.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 3.388.909.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 218.753.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%