MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 217.065.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 2.592.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 2.681.554.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 222.253.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 60.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 193.926.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 100.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 134.238.000 vnđ
Còn lại : 0 vnđ

100%

MỤC TIÊU : 300.000.000 vnđ
Đã quyên góp : 279.182.000 vnđ
Còn lại : 20.818.000 vnđ

93%