Bình minh trên bản vùng cao.

Bình minh trên bản vùng cao.
Kỉ niệm đi bộ hơn 10km vào bản gửi yêu thương cho các em.