Buổi sớm bình minh trên điểm bản vùng cao Yên Bái.

Buổi sớm bình minh trên điểm bản vùng cao Yên Bái.