Chợ phiên điệu khèn bâng khuâng

Chợ phiên điệu khèn bâng khuâng
Vui mùa lúa mới, núi rừng vào thơ
Ai về Tây Bắc mộng mơ

Bậc thang lúa chín lời thơ lưng đồi