Có 123 anh chị và các bạn đã cam kết hỗ trợ cải thiện bữa ăn trong 7 tháng còn

?Có 123 anh chị và các bạn đã cam kết hỗ trợ cải thiện bữa ăn trong 7 tháng còn lại trong năm học 2021 -2022 cho 150 em nhỏ tại Quảng Nam, 88 em nhỏ tại Hà Giang trong dự án ”CƠM VÙNG CAO”.
?Trong 3 ngày chúng ta đã xóa đói tại 2 điểm trường với tổng kinh phí hỗ trợ là 319,872,000VND.
?CLB đang tiến hành cấp mã số cho các em được anh chị đỡ đầu và sớm gửi thẻ nuôi cơm cho các anh chị đã đăng kí trong dự án ạ.