Có những chuyến đi đầy trăn trở với tương lai của mấy bé Hà Giang.

Có những chuyến đi đầy trăn trở với tương lai của mấy bé Hà Giang.