Có những đoạn đường chúng ta đi chậm lại, chậm lại 1 chút thôi, để không ai bị bỏ lại

Có những đoạn đường chúng ta đi chậm lại, chậm lại 1 chút thôi, để không ai bị bỏ lại phía sau.