ĐÃ XUỐNG HÀNG XONG

ĐÃ XUỐNG HÀNG XONG
5h 20 phút sáng xe đã đến điểm tổ chức. Được sự hỗ trợ của các bạn bên Đoàn tại Đắk Rung, 6 tấn hàng đã xuống điểm trường an toàn.
Hẹn mai nhé, Đắk Nông ơi