Đôi má em ửng đỏ, đôi tay em tím lại.

Đôi má em ửng đỏ, đôi tay em tím lại.