Huyện đảo Lý Sơn tan tác sau bão số 9.

Huyện đảo Lý Sơn tan tác sau bão số 9.
Thương bà con miền Trung, làm lụng tích cóp cả năm, bão tới thiệt hại quá nhiều.
Mong vạn sự bình an đến với toàn thể bà con miền Trung.