Kí Sự Trung Thu Cho Em 06 – xã Đắc RMăng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.

Kí Sự Trung Thu Cho Em 06 – xã Đắc RMăng, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.
Phần 04: Khu vực cắt tóc miễn phí.