Miền Đá Nở Hoa.

Miền Đá Nở Hoa.
Tháng 3 chúng mình sẽ tới cao nguyên đá và thực hiện sứ mệnh trao gửi yêu thương cho các bé Hà Giang.
32 thành viên đoàn Ánh Sao đã sẵn sàng rồi, còn bạn đã sẵn sàng chưa!