Mình đi về phía mặt trời, nơi những bản làng vùng cao.

Mình đi về phía mặt trời, nơi những bản làng vùng cao.