Ở nơi đó có thầy cô là cha me, bạn bè là anh em♥️

???????? Ở nơi đó có thầy cô là cha me, bạn bè là anh em♥️