Tìm về điểm bản tôi từng qua, để nghe đâu đó ve kêu hè xa.

Tìm về điểm bản tôi từng qua, để nghe đâu đó ve kêu hè xa.